اطلاعاتی درباره وضعیت در وان پس از وقوع زلزله اکتبر 2011